قلم

ظرفیت تالار قلم کتابخانه ملی 500 نفر است.

 

حکمت

ظرفیت تالار حکمت کتابخانه ملی 200 نفر است.

فرهنگ

ظرفیت تالار فرهنگ کتابخانه ملی 80 نفر است.

سالن مرکز ایران شناسی و اسلام شناسی

تالار محدث ارموی