همایش "ایران و استعمار انگلیس" 12 شهریور ماه با مشارکت کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۳:۳۰
همایش
سومين همايش "ايران و استعمار انگليس" سه شنبه 12 شهريور ماه با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در بوشهر برگزار مي شود.
سومين همايش "ايران و استعمار انگليس" سه شنبه 12 شهريور ماه با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در بوشهر برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسنادو كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين همايش همزمان با سال روز شهادت رئيسعلي دلواري سردار مبارزه با تجاوزانگليس به خاك ايران در جنگ جهاني اول و روز مبارزه با استعمار با محوريت مبارزه، مقاومت و پيروزي برگزار خواهدشد.
سخنراني هاي علمي، بازديد از منزل وموزه شهيد رييسعلي دلواري در بخش دلوار از برنامه هاي اين همايش است.
مقاومت و مقابله با سلطه انگليس در دوره قاجار، مقاومت و مقابله با سلطه انگليس در دوران پهلوي، مواضع و انديشه هاي شخصيت ها و گروه هاي سياسي و مذهبي بر ضد سلطه انگليس مربوط به دوران قاجار و دوران پهلوي از موضوعات مورد بحث و نظر در اين همايش است.
اين همايش توسط موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي و بامشاركت مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانكهاي اسنادي (مهتاب( برگزار خواهد شد.