همایش"کرمان،امنیت و توسعه" با مشارکت مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲۶ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۹:۱۹
همایش
همايش "كرمان، امنيت، توسعه" نگاهي ژرف بر اقتصاد و فرهنگ با رويكرد نظم و امنيت و واكاويهاي منطقه اي، حقوقي و تاريخي:
مركز مديريت جنوب شرق كشور"كرمان" با همكاري با دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي نيروي انتظامي و دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار مي كند؛
همايش كرمان، امنيت، توسعه در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب و با تامل بر جايگاه فرهنگ و اقتصادو تاثير متقابل نظم و امنيت و در راستاي دانش افزائي، تقابل نظر با صاحبنظران و ارتقاء علمي و عملي و بازنگري در كاركردهاي اقتصادي، حقوقي و اجتماعي – فرهنگي و نيز حساسيت زائي در زمينه نقش موثر آن كاركردها در تاريخ هفتم دي ماه سال جاري، با مشاركت مديريت منطقه جنوب شرق در كرمان برگزار مي گردد..اين همايش با سر فصل قراردادن استان كرمان، يك همايش استان شناسي با محورهاي تاريخي، جغرافيائي، اقتصادي، حقوقي محسوب مي گردد. بدين وسيله از عموم پژوهشگران و صاحبنظران عرصه هاي مذبور جهت مشاركت پژوهشي و ارتقاء سطح علمي آن همايش ، دعوت بعمل مي آيد.
همايش "كرمان، امنيت، توسعه"