انتقال 2 میلیون برگ سندبا ارزش آرشیوی از استانداری کرمان به مدیریت جنوب شرق کشور (کرمان)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۲:۴۰
انتقال 2 میلیون برگ سندبا ارزش آرشیوی از استانداری کرمان به مدیریت جنوب شرق کشور (کرمان)

با تلاش و پيگيري هاي صورت گرفته توسط آقاي كوهستاني، كارشناس واحد ارزشيابي مركز، طي چند مرحله و در دوره زماني چهار ماهه، مجموعه اي ارزشمند از اسناد بايگاني استانداري،  فرمانداري ها و  بخشداري هاي تابعه در سطح استان، مورد ارزشيابي و تعيين تكليف قطعي قرار گرفت، كه بنا بر گزارشهاي موجود در نتيجه اين ارزشيابي ها بالغ بر 2 ميليون برگ سند داراي ارزش تاريخي مربوط به سال هاي 1335 تا 1382 كه نمايانگر زواياي پنهان از وضعيت سياسي، اجتماعي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي استان در دوره مذكور ميباشد به مركز اسناد و كتابخانه ملي  كرمان منتقل گرديد.

 شايان ذكر است با ساماندهی اسناد مذکور 500 متر مربع از فضای بایگانی دستگاه های یاد شده آزاد شده است.