طرفداری، علی محمد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۱۴ - ۹:۱۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۷/۱۴ - ۹:۲۱:۵۷
طرفداری، علی محمد
جدیدترین اثر تالیفی : تأليف كتاب از گنج يابي تا باستان شناسي: ايران شناسان اروپايي و باستان شناسي ايران در دوره ي قاجار و پهلوي اول . تهران، انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 1398