خانی پور ، رضا


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲ - ۹:۴۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۰:۶:۱۳
خانی پور ، رضا
جدیدترین اثر علمی و پژوهشی : رضا خانی پور، محبوبه قربانی، سهیلا فعال ، تحلیل گرایش موضوعی کتابهاي گزیده مقالات همایشهاي ایفلا در مقایسه با اولویت هاي پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، فصلنامه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(4)، 77-93، 1398