سعیدی، حوریه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۱۱:۱۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۸:۴۳:۴۷
سعیدی، حوریه
جدیدترین اثر تالیفی : خاطرات و مخاطرات، مصاحبه تاريخ شفاهی با دكتر كمال خرازی) تحقیق و تدوين(. سازمان اسناد و كتابخانه ملی. 1396