مکاتبات خیرین مدرسه ساز به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۱:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۱:۱۸:۳۶
مکاتبات خیرین مدرسه ساز به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد
سوابق و مکاتبات اداری مربوط به مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بخش مهمی از این مکاتبات مربوط به تعاملات خیرین مدرسه ساز، ‌نهادها و موسسات مختلف با سازمان نوسازیتوسعه و تجهیز مدارس کشور است که به معاونت اسناد ملیمنتقل شده است.
مجموع مکاتبات مربوط به توسعه و تجهیز مدارس کشور است که در بایگانی های راکد سازمان نوسازی مدارس و واحدهای استانی مربوطه وجود داشته و پس از بررسی کارشناسی،‌ ارزشیابی و شناسایی به سازمان منتقل شده است. این سوابق و مکاتبات اداری شامل جذب همکاری و مشارکت،‌آمار و عملکرد، مسائل و چالش ها، اهدای زمین، ساختمان و تجهیزات، تامین هزینه های ساخت و تجهیز مدارس، رسیدگی به مناطق کم برخوردار، بنیادهای عام المنفعه،‌بنیاد برکت و تکریم خیرین مدرسه ساز داخل و خارج کشور را می شود. 
جمع آوری، انتقال، ثبت و ضبط مکاتبات و اسناد ارزشمند خیرین مدرسه ساز، اقدام مشترک کارشناسان ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، در جهت اجرای قانون اسنادملی و مصوبات شورای اسنادملی ایران است.انتقال این اسناداقدامی مهم برای انتقال اطلاعات و تجربه های ماندگار به نسل های آینده بوده و مرجعی مهم برای پژوهشگران حوزه تاریخ اجتماعی به شمار می آید.