اطلاعیه مهم فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار) در زمینه اطلاعات ارسالی توسط ناشران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۱:۷
اطلاعیه مهم فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار) در زمینه اطلاعات ارسالی توسط ناشران
اداره كل پردازش و سازماندهي اطلاعات كتابخانه ملي به منظور يكسان سازي اطلاعات ارسالي توسط ناشران و پيشنه اطلاعات مندرج در كتابشناسي ملي، دستورالعملي را براي ناشران به شرح ذيل صادر كرد:

اداره كل پردازش و سازماندهي اطلاعات كتابخانه ملي به منظور يكسان سازي اطلاعات ارسالي توسط ناشران و پيشنه اطلاعات مندرج در كتابشناسي ملي، دستورالعملي را براي ناشران به شرح ذيل صادر كرد:
1. فايل¬هاي نهايي مربوط به هر كتاب به كتابخانه ملي ارسال شود؛
2. از درج اطلاعات مورد ترديد، ناقص و مبهم در فرم فيپا خودداري شود؛
3. مشخصات ظاهري كتاب تغيير داده نشود؛
4. نام پديدآور يا پديد‌آوران اعم از نويسنده، مترجم، تصويرگر و... ، پس از انتشار تغيير نكند؛
5. نام ناشر يا ناشران همكار هنگام تكميل فرم فيپا درج شود و در هنگام چاپ نهايي تغيير نكند؛
6. محتواي كتاب ارسال شده جهت دريافت فيپا، پس از انتشار تغيير داده نشود؛
7. موضوع يا موضوع‌ها پس از صدور برگه فيپا تغيير نيابد؛
8. نقش افراد، سازمان‌ها يا تنالگان‌هايي كه نام آنها در كتاب درج مي‌گردد، مشخص شود؛
9. درصورتي كه ناشران محترم ناگزير از درج آرم يا نشان سازمان يا سازمان‌هايي هستند، نقش آن سازمان در صفحه شناسنامه كتاب يا مقدمه ذكر شود.