• عنوان سند : صرف درآمد اوقاف هر شهرستان در آن شهرستان با نظارت وزارت فرهنگ
  • شماره سند : ۲۵۰۰۰۰۵۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۲/۰۳/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

صرف درآمد اوقاف هر شهرستان در آن شهرستان با نظارت وزارت فرهنگ

  • شماره : ۲۵۰۰۰۰۵۶

  • تاریخ : ۱۳۲۲/۰۳/۰۱

  • تعداد بازدید : 361


شرح سند: اين سند نامه رئیس اداره امور شهرستان‌های وزارت فرهنگ است که در مورد اداره فرهنگ [ارومیه] با اشاره به قانون بودجه که صرف درآمد اوقاف هر شهرستان را در آن شهرستان با نظارت فرهنگ مجاز دانسته اعلام نموده که از محل‌های اعتبار تعلیماتی می‌توان یک ماه مساعده بخشیده شده کارمندان دبستان‌های شهرداری و آموزگاران و دبیران و همچنین هزینه لباس و لوازم تحصیل دانش آموزان بی بضاعت را پرداخت نمود. و از محل اعتبار کمک به آموزشگاه‌های ملی مساعده آموزگاران و اثاثیه ضروری آموزشگاه را تأمین کرد. و نیز از محل اعتبار بهداری بهای دوای دانش آموزان فقیر و معالجه خدمتگزاران جزء را پرداخت نمود. و هرگاه میزان مبلغ اعتبار یا مبلغ وصولی قابل تقسیم به مصارف آموزشی و کمک به آموزشگاه‌های ملی و بهداری نباشد به یکی از موارد مقتضی اختصاص یابد و وجوهی که برای آموزشگاه‌های ملی یا خرید اثاثیه اختصاص داده شده است فقط بابت سال 1321 است.