• عنوان سند : نحوه درخواست مطالبات از بنگاه‌های بسته شده ژاپن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۴۸۴۸
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۳/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

نحوه درخواست مطالبات از بنگاه‌های بسته شده ژاپن

  • شماره : ۲۴۰۰۱۴۸۴۸

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۳/۲۲

  • تعداد بازدید : 320


شرح سند: اين سند بخشنامه‌ای از طرف وزارت دارائی است مبنی بر این که طبق اطلاع وزارت امور خارجه دولت ژاپن در یک آگهی هیأتی را مأمور تصفیه امور بنگاه‌های بسته شده در آن کشور نموده و طرز قبول مطالبات دولت‌ها و بنگاه‌ها از بنگاه‌های وابسته به ژاپن را تعیین نموده است. بنابراین، بنگاه‌ها و ادارات کشور چنانچه مطالباتی از بنگاه‌های ژاپن دارند اعلام کنند تا از طریق وزارت خارجه اقدام شایسته معمول گردد.