• عنوان سند : نحوه ارسال صورت‌حساب جرائم کشف قاچاق
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۹۹۸۶۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۰۳/۲۱
  • تعداد صفحات : ۲

نحوه ارسال صورت‌حساب جرائم کشف قاچاق

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۹۹۸۶۵

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۰۳/۲۱

  • تعداد بازدید : 370


شرح سند: اين سند بخشنامه موسسه انحصار دولتی تریاک به بخش انحصار دولتی تریاک ادارات مالیه است که در آن دستورات گذشته نحوه ارسال صورت‌حساب جرائم و اوراق اخطار کشف قاچاق و صورت مجلس مربوط را لغو و مقررات جدیدی وضع نموده است.