• عنوان سند : اخذ سند به جای وجه الضمانه در ترانزیت اجناس انحصاری
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۱۴۴۴۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۰۳/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

اخذ سند به جای وجه الضمانه در ترانزیت اجناس انحصاری

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۱۴۴۴۶

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۰۳/۱۴

  • تعداد بازدید : 377


شرح سند: اين سند بخشنامه اداره مالیه است مبنی بر این که با توجه به مشکل بودن سپردن وجه الضمانه نقدی برای تجار در ترانزیت اجناس انحصاری اجازه داده شده تا معادل حقوق انحصار با ضمانت تجار سند اخذ شده و پس از ترانزیت سند مسترد گردد. و در صورت عدم خروج جنس از مرز تقاضای تمدید نمایند در غیر این صورت بر طبق سند باید حقوق مقرر را بپردازند.