• عنوان سند : جلوگیری از سرایت آفات نباتی
  • شماره سند : ۲۴۰۹۵۱۰۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۳/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

جلوگیری از سرایت آفات نباتی

  • شماره : ۲۴۰۹۵۱۰۳

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۳/۱۳

  • تعداد بازدید : 418


شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت داخله ایالت خراسان و زابلستان است مبنی بر این که حسب الامر ریاست وزراء مأموران در موقع بروز امراض نباتی طبق دستور وزارت فلاحت با کارگر مجانی و عملیات مکانیکی زارعان را نسبت به دفع و جلوگیری از سرایت آن الزام نمایند.