• عنوان سند : مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  • شماره سند : ۲۹۳۰۳۶۲۱۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۹/۰۳/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

  • شماره : ۲۹۳۰۳۶۲۱۳

  • تاریخ : ۱۳۲۹/۰۳/۰۹

  • تعداد بازدید : 372

شرح سند: اين سند آگهی وزارت دارائی برای اطلاع مودیان مالیاتی شهرستان شاهرود است که در آن موعد قبول اظهارنامه های مالیاتی(باستثنای شرکتها) تا پایان خرداد سال جاری تعیین شده است. دیرکرد مشمول جریمه می شود. قبول ترازنامه شرکتها هم از 15 تیر خواهد بود.