• عنوان سند : مکاتبه درخصوص برگزاری انتخابات کمیسیون امور بازرگانی و توزیع.
  • شماره سند : ۳۹۹۱-۴۰۰
  • تاریخ سند : ۱۳۷۲/۰۳/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

مکاتبه درخصوص برگزاری انتخابات کمیسیون امور بازرگانی و توزیع.

  • شماره : ۳۹۹۱-۴۰۰

  • تاریخ : ۱۳۷۲/۰۳/۲۵

  • تعداد بازدید : 34

مکاتبه درخصوص برگزاری انتخابات کمیسیون امور بازرگانی و توزیع برای سال دوم، دوره چهارم مجلس و نتایج آن.