• عنوان سند : ارسال فهرست وضعیت طرح‌های عمرانی برق برای تأیید و اعلام مراتب برای اقدام‌های بعدی.
  • شماره سند : ۱۰۶۴۳-۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۳۶۳/۰۳/۲۶
  • تعداد صفحات : ۲

ارسال فهرست وضعیت طرح‌های عمرانی برق برای تأیید و اعلام مراتب برای اقدام‌های بعدی.

  • شماره : ۱۰۶۴۳-۲۲۰

  • تاریخ : ۱۳۶۳/۰۳/۲۶

  • تعداد بازدید : 27

مکاتبه دفتر تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه با مدیریت برق درخصوص ارسال فهرست وضعیت طرح‌های عمرانی برای تأیید و اعلام مراتب برای اقدام‌های بعدی.