• عنوان سند : تحویل طرح ­های عمرانی روستای بوالخیر تنگستان به خانه عمران روستای یادشده.
  • شماره سند : ۱۵۲۰۵۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۷۳/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

تحویل طرح ­های عمرانی روستای بوالخیر تنگستان به خانه عمران روستای یادشده.

  • شماره : ۱۵۲۰۵۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۷۳/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 27

 مکاتبه مرکز جهاد سازندگی بخشی ساحلی با رئیس خانه عمران روستای بوالخیر تنگستان درخصوص تحویل فاز اول بهسازی روستای یاد شده و لزوم همکاری اهالی و مغازه دارن مسیر در زیباسازی و نگهداری امور انجام شده.