• عنوان سند : ابلاغ فرم تصويب تعمير و مرمت بنای تاريخی آرامگاه سلطان‌محمد‌خدا‌بنده
  • شماره سند : ۳-۲۲۰۰۱۴۵۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۴۹/۰۳/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ فرم تصويب تعمير و مرمت بنای تاريخی آرامگاه سلطان‌محمد‌خدا‌بنده

  • شماره : ۳-۲۲۰۰۱۴۵۱۰

  • تاریخ : ۱۳۴۹/۰۳/۱۲

  • تعداد بازدید : 51

 ابلاغ مصوبه طرح تعمير و مرمت بنای تاريخی مسجد و آرامگاه سلطان‌محمد‌خدا‌بنده به سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ايران.