• عنوان سند : رونوشت قرارداد بین وزارت دارائی و اداره کارپردازی مجلس شورای ملی، مبنی بر تحویل چاپخانه روشنائی به چاپخانه مجلس.
  • شماره سند : ۵۹۹۲۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۳/۱۹
  • تعداد صفحات : ۲

رونوشت قرارداد بین وزارت دارائی و اداره کارپردازی مجلس شورای ملی، مبنی بر تحویل چاپخانه روشنائی به چاپخانه مجلس.

  • شماره : ۵۹۹۲۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۳/۱۹

  • تعداد بازدید : 62

رونوشت قرارداد بین وزارت دارائی و اداره کارپردازی مجلس شورای ملی، مبنی بر تحویل چاپخانة روشنائی به چاپخانه مجلس در 5 بند شامل: تحویل کلیه ماشین های چاپ و لوازم متعلقه به آن به چاپخانه مجلس، پرداخت بهای معین از سوی اداره کار پردازی مجلس شورای ملی به وزارت دارائی در دو مرحله و به مدت دوسال، چگونگی موافقت دارایی با درخواست  مجلس جهت هزینه ساختمان لازم برای نصب ماشین‌های چاپ، پرداخت هزینه حمل و نقل و کندن ماشین از سوی اداره کارپردازی مجلس شورای ملی، ارجاع کارهای مطبوعاتی وزارتخانه و ادارات به چاپخانه مجلس برای تأمین و تسهیل درپرداخت اقساط و...