• عنوان سند : موافقت با چاپ بلیط‌های مورد تقاضای راه آهن دولتی ایران
  • شماره سند : ۳۵۶۲۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۵۱/۰۳/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

موافقت با چاپ بلیط‌های مورد تقاضای راه آهن دولتی ایران

  • شماره : ۳۵۶۲۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۵۱/۰۳/۱۱

  • تعداد بازدید : 64

موافقت مدیرکل اسناد خزانه و اوراق بهادار با چاپ بلیط‌های مورد تقاضای راه آهن دولتی ایران طبق فرم­های ضمیمه نامه و تحت نظر هیئت نظارت چاپ برگ‌های بهادار، و ارسال صورت حساب هزینه های مربوط به اداره دارائی راه آهن جهت پرداخت‌های صورت گرفته.