• عنوان سند : موافقت با واردات «اتر سولفوریک» و آمپول جهت بیهوشی
  • شماره سند : ۱۵۱۱-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

موافقت با واردات «اتر سولفوریک» و آمپول جهت بیهوشی

  • شماره : ۱۵۱۱-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 48

مکاتبه رئیس‌کل صحیحه مملکت با تجارتخانه «ادوارد شلوتر»، مبنی بر موافقت با وارادت  40 شیشه «اتر سولفوریک» خالص شیمیایی و یک صد آمپول صد [گرمی] اتر جهت بیهوشی صحیه‌کل، مشروط بر خالص بودن به هنگام بازرسی در اداره‌کل  گمرکات و توقیف و ضبط آن‌ها در غیر این صورت.