• عنوان سند : قانون خدمت نظام وظيفه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۱۲۶۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۳/۲۹
  • تعداد صفحات : ۲۵

قانون خدمت نظام وظيفه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۱۲۶۴

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۳/۲۹

  • تعداد بازدید : 752

اين قانون- كه در 29م خرداد 1317 به تصويب مجلس شورای ملی رسيده است- مشتمل بر 169 ماده است و در فصل‌هائی با عناوين: كليات، مناطق سربازگيری، احضار مشمولان، تأمين احتياجات، ‌رسيدگی و نام‌‌نويسی، تشكيل مجالس سربازگيری، معافيت مزاجی، معافيت محدود، متكلفان، دانش‌آموزان، كادر افسری احتياط و ذخيره، پزشكان، دامپزشكان، دواسازان، دندانسازان، اجرای مراسم سربازگيری، مشمولان مقيم خارج، طرز اجرای مراسم سوگند، احضار تعليماتی و بسيج، تغيير سن، وظايف حوزه‌های سربازگيری و تنبيهات، به بيان مطالب مربوط به نظام وظيفه پرداخته است.