• عنوان سند : دعوت از ايران برای شركت در چهل و پنجمين اجلاسيه‌ی كنگره‌ی بين المللی اسپرانتو در بروكسل
  • شماره سند : ۲۹۷۰۴۵۵۲۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۹/۰۳/۲۲
  • تعداد صفحات : ۹

دعوت از ايران برای شركت در چهل و پنجمين اجلاسيه‌ی كنگره‌ی بين المللی اسپرانتو در بروكسل

  • شماره : ۲۹۷۰۴۵۵۲۵

  • تاریخ : ۱۳۳۹/۰۳/۲۲

  • تعداد بازدید : 470

سند حاوی دعوت­نامه‌ی دبيرخانه‌ی بین­المللی اسپرانتو از ايران، براي شركت در چهل و پنجمين اجلاسيه‌ی آن در بروكسل است كه اصل سند و ضمايم آن به زبان انگليسی، به پيوست نامه از وزارت خارجه، برای اتخاذ تصميم به وزارت فرهنگ ارسال شده­ است.