• عنوان سند : طرح اجرائی سد لتيان
  • شماره سند : ۲۲۰۰۱۵۵۴۴
  • تاریخ سند : ۱۳۵۱/۰۳/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

طرح اجرائی سد لتيان

  • شماره : ۲۲۰۰۱۵۵۴۴

  • تاریخ : ۱۳۵۱/۰۳/۱۵

  • تعداد بازدید : 477

در اين سند - كه حاوی اطلاعاتی در باره‌ی سد لتيان است- به موضوع و عنوان طرح، دستگاه مجری، محل اجرا، تاريخ تصويب و نيز تاريخ پيش بينی اتمام طرح، اعتبار مصوب، هدف، شرح مختصر عمليات و مهلت‌های زمانی انجام فعاليت‌های مختلف اشاره شده است. بر اساس پيش‌ بينی های اين طرح، مقرر بوده كه تا پايان سال 1350 حدود بيش از 90 درصد طرح، شامل كارهای حفاظتی برای جلوگيری از ريزش كوه، حصاركشی دور درياچه و خريد اراضی، به اجرا درآيد.