• عنوان سند : بخشنامه‌ی وزات فرهنگ، مبنی بر لزوم گزارش به‌موقع عدم حضور كارمندان ادارات تابعه به اداره‌كل كارگزينی، برای اتخاذ تصميم لازم
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۴۸۲۹
  • تاریخ سند : ۱۳۳۴/۰۳/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ی وزات فرهنگ، مبنی بر لزوم گزارش به‌موقع عدم حضور كارمندان ادارات تابعه به اداره‌كل كارگزينی، برای اتخاذ تصميم لازم

  • شماره : ۲۹۷۰۰۴۸۲۹

  • تاریخ : ۱۳۳۴/۰۳/۱۴

  • تعداد بازدید : 388

در اين سند، ضمن اشاره به گزارش نشدن به‌موقع حضور يا غيبت كاركنان در اداره و يا گزارش باتأخير زياد اين موارد، به ادارات تذكر داده شده است كه از زمان صدور اين بخشنامه به بعد، در اعلام عدم حضور كاركنان و نيز علت ترك محل خدمت خود كوتاهی نكنند.