• عنوان سند : فهرست اسامی مستخدمان اروپائی در ادارات مركز و مدارس عالی
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۳۰۷۴۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۰۳/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

فهرست اسامی مستخدمان اروپائی در ادارات مركز و مدارس عالی

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۳۰۷۴۲

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۰۳/۰۶

  • تعداد بازدید : 483

اين فهرست، حاوی اسامي مستخدمان اروپائی در ادارات مركز و مدارس عالی است كه در آن، اسامی افرادی چون هانری گدار (مديركل موزه و عتيقات)؛ دكتر ادوارد بلر (استاد دانشكده‌ی طب)؛ آقای فونتانا، (استاد دانشكده‌ی حقوق)، به چشم می خورد.