• عنوان سند : اعلان وزات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مبنی بر برگزاری آزمونی برای انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط و اعزام آن‌ها به خارج، برای فراگيری علوم مختلف
  • شماره سند : ۲۹۷۰۳۱۴۸۴
  • تاریخ سند : [خرداد ۱۳۰۷ش.]
  • تعداد صفحات : ۲

اعلان وزات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مبنی بر برگزاری آزمونی برای انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط و اعزام آن‌ها به خارج، برای فراگيری علوم مختلف

  • شماره : ۲۹۷۰۳۱۴۸۴

  • تاریخ : [خرداد ۱۳۰۷ش.]

  • تعداد بازدید : 471

اعلان وزات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مبنی بر برگزاری آزمونی برای انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط و اعزام آن‌ها به خارج، برای فراگيری علوم مختلف