• عنوان سند : انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم آئین نامۀ مشترک اقتصادی و مصوبه های آن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۷۷۲۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۹/۰۳/۲۳
  • تعداد صفحات : ۲

انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم آئین نامۀ مشترک اقتصادی و مصوبه های آن

  • شماره : ۲۴۰۰۱۷۷۲۶

  • تاریخ : ۱۳۲۹/۰۳/۲۳

  • تعداد بازدید : 363

در این سند، از بین اعضای معرفی کردۀ مجلس شورای ملی و سنا برای کمیسیون تنظیم آئین ­نامۀ مشترک اقتصادی، یک نفر برای ریاست و سه نفر از هر مجلس به ­عنوان سو­کمیسیون انتخاب شدند. در جلسۀ بیستم خرداد این کمیسیون، 4 ماده به تصویب رسید که این مواد بخشی از آئین ­نامۀ مشترک مورد نظر دو مجلس است. مواد تصویب شده، مربوط به لایحه­ های مالی ارسالی مجلس شورای ملی به سنا، مدت زمان حضور لوایح در مجلس سنا، تعیین فوریت آن­ها در هر یک از دو مجلس و تشکیل جلسات مشترک دو مجلس برای بحث مقدماتی و رسیدن به توافق در طرح­ ها و لوایح معین است.