• عنوان سند : گزارش رئیس ادارۀ امور بین المللی وزارت امور خارجه، در بارۀ مؤسسۀ بین المللی کار
  • شماره سند : ۱۰۲۰۰۵-۹۱۸۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۵

گزارش رئیس ادارۀ امور بین المللی وزارت امور خارجه، در بارۀ مؤسسۀ بین المللی کار

  • شماره : ۱۰۲۰۰۵-۹۱۸۶

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 387

سند، شامل گزارش سه­ قسمتی دکتر صمصامی، رئیس ادارۀ امور بین­ المللی وزارت امور خارجه، راجع به مؤسسۀ بین ­المللی کار است که به مناسبت برگزاری اجلاس بین­المللی کار در فیلادلفیا نوشته شده است. در قسمت اول، به علت ایجاد مؤسسۀ بین ­المللی کار اشاره شده: در قسمت دوم، سازمان­ ها و کارهای مؤسسه شرح داده شده و در قسمت آخر نیز، آیندۀ مؤسسه و کارهای اجرائی آن برای بعد از جنگ جهانی دوم، مورد توجه قرار گرفته است.