• عنوان سند : مصوبه هئيت‌وزيران در خصوص تأسيس دانشگاه پهلوي در شيراز
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۴۰۴۷
  • تاریخ سند : ۱۳۴۰/۰۳/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

مصوبه هئيت‌وزيران در خصوص تأسيس دانشگاه پهلوي در شيراز

  • شماره : ۲۹۷۰۰۴۰۴۷

  • تاریخ : ۱۳۴۰/۰۳/۲۸

  • تعداد بازدید : 439

اين سند، در برگيرنده مكاتبه دفتر نخست‌وزيری با وزارت فرهنگ است كه طي آن مصوبه هئيت‌وزيران با موضوع تأسيس دانشگاه پهلوی شيراز اعلام شده است. طبق اين مصوبه، همه امور مالی، علمی، فنی، اداری، استخدامی و آموزشی دانشگاه طبق اساسنامه و زير نظر هئيت‌امنای دانشگاه اداره خواهد شد.

   اعضای هئيت‌امنا، وزير دربار، وزير فرهنگ، رئيس دانشگاه پهلوی، استاندار فارس، رئيس سازمان برنامه و رئيس شركت ملی نفت اعلام شده‌اند. علاوه افراد ياد شده، تعداد 9 تا 15 نفر ديگر از افراد پيشنهادی وزارت‌خانه‌های فرهنگ و دربار نيز اضافه مي‌شدند كه مدت انتصاب آنها نيز مشخص شده است. تهيه اساسنامه بر عهده هيئت امنا نهاده شده و مصوب شده كه پس از تهيه و تصويب آن، همه اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه شيراز به دانشگاه پهلوی انتقال يابد.