• عنوان سند : تغيير نام اداره عتيقات
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۸۱۰۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۳/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

تغيير نام اداره عتيقات

  • شماره : ۲۹۷۰۰۸۱۰۸

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۳/۲۳

  • تعداد بازدید : 590

سند حاوی نامۀ وزارت معارف به اداره كل عتيقات است. طبق مفاد سند، با پيشنهاد وزارت معارف و اوقاف و تصويب فرهنگستان ايران، نام اداره عتيقات به اداره باستان‌شناسي تغيير يافته است و واژه‌های آركئولوژی و آركئولوگ به ترتیب جای خود را به واژه­ های باستان‌شناسی و باستان‌شناس داده ­اند و به اداره‌كل عتيقات دستور داده شده كه در گفتگوها و مكاتبات خود از واژه‌های جديد استفاده كند.