• عنوان سند : اجازه انتشار روزنامه «نقش‌جهان»
  • شماره سند : ۲۹۱۰۰۰۴۴۷
  • تاریخ سند : ۱۳۲۲/۰۳/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

اجازه انتشار روزنامه «نقش‌جهان»

  • شماره : ۲۹۱۰۰۰۴۴۷

  • تاریخ : ۱۳۲۲/۰۳/۱۴

  • تعداد بازدید : 413

اين سند، حاوی مكاتبه وزارت فرهنگ و اداره فرهنگ اصفهان است كه طبق آن امتياز روزنامه نقش‌جهان به نام حسين نور‌صادقی تصويب شده و مورد تأييد قرار گرفته است.