• عنوان سند : حكم انتصاب علی اكبر دهخدا، به سمت عضويت پيوسته فرهنگستان ايران
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۳۰۶۲۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۳/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

حكم انتصاب علی اكبر دهخدا، به سمت عضويت پيوسته فرهنگستان ايران

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۳۰۶۲۵

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۳/۱۲

  • تعداد بازدید : 530

اين سند، در برگيرنده حكم انتصاب علی اكبر دهخدا، به عضويت فرهنگستان ايران است. در اين سند ذكر شده است كه طبق ماده ششم اساسنامه فرهنگستان ايران- مصوب پنجم ارديبهشت ­ماه 1314ش. آقای ميرزا‌علي‌اكبر خان(دهخدا) به سمت عضويت پيوسته فرهنگستان ايران منصوب مي‌شود.