• عنوان سند : متحدالمال(بخشنامه) وزير داخله(كشور) در خصوص شرايط دادن مجوز لباس به روحانيان
  • شماره سند : ۲۹۲۰۰۰۰۴۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۳/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

متحدالمال(بخشنامه) وزير داخله(كشور) در خصوص شرايط دادن مجوز لباس به روحانيان

  • شماره : ۲۹۲۰۰۰۰۴۲

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۳/۱۳

  • تعداد بازدید : 461

اين سند در برگيرنده بخشنامه وزير كشور است كه ايالت خراسان آن را به حكومت نيشابور ابلاغ كرده و در آن شرايط اعلام شده از سوی وزارت كشور، برای اعطای مجوز لباس به روحانيان بيان شده است.

   طبق اين بخشنامه، شرايط لازم برای افراد معمم داشتن محراب و استمرار در ادای فريضه با تأييد شهربانی و برای محدثان متقاضی نيز تأئيد اداره معارف اعلام شده است. هر كدام از اين گروه‌ها كه دارای شرايط ياد شده نباشند، بايد تغيير لباس دهند.