• عنوان سند : مکاتبه در مورد عريضه مالكان اتوبوس‌های شهری راجع به گرانی اتومبيل و وسايل آن
  • شماره سند : ۶۱۳۴-۳۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

مکاتبه در مورد عريضه مالكان اتوبوس‌های شهری راجع به گرانی اتومبيل و وسايل آن

  • شماره : ۶۱۳۴-۳۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۱۰

  • تعداد بازدید : 62

درباره عريضه مالكان اتوبوس‌های شهری راجع به گرانی اتومبيل و وسايل آن، تشكيل كميسيونی برای جبران خسارت آن‌ها، تعيين مبالغ جديد برای تاكسی ها و درخواست موافقت برای اجرای آن