• عنوان سند : تغيير نام اداره‌های سياسی وزارت امور خارجه و حدود فعاليت آن ها
  • شماره سند : ۲۹۷۰۳۰۶۲۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۳/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

تغيير نام اداره‌های سياسی وزارت امور خارجه و حدود فعاليت آن ها

  • شماره : ۲۹۷۰۳۰۶۲۵

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۳/۰۹

  • تعداد بازدید : 399

اين سند، دربرگيرنده مكاتبه وزارت امور خارجه، با رياست وزرا (نخست‌وزير)است و در آن تغيير نام چهار اداره وزارت امور خارجه و محدوده فعاليت آنها شرح داده شده است.

   طبق اين سند، نام اداره ممالك شرقيه به اداره اول سياسی تبديل شده و امور سياسی مربوط به دولت‌های تركيه، عراق، افغانستان، مصر و حجاز به آن محول شده است.

   اداره اروپای شرقي، به اداره دوم سياسی تغيير يافته و رسيدگی به امور سياسی ممالك اتحاد جماهير شوروی، ممالك بالتيك، لهستان، و ممالك بالكان به آن محول شده است.

   اداره اروپای غربی و امريكا به اداره سوم تبديل شده و رسيدگی به امور ساير ممالك اروپا، ساير ممالك و دو قطعه امريكا و قطعات ديگر دنيا به آن محول شده است.

   ادارة عهود و جامعه ملل نيز به اداره چهارم تغيير نام داده و رسيدگی به عهود و قرارداد‌ها، جامعه ملل، مطالعات قضائی، هواپيمائی بين‌المللی، امور صحی و اوراق قضائي بر عهده آن نهاده شده است.