• عنوان سند : مكاتبه وزارت امور‌خارجه، با رياست‌وزراء، در خصوص تعيين تكليف مالكيت عمارت‌های سفارت‌خانه و قنسولگری هاي روسيه در ايران
  • شماره سند : ۹۸۲۱-۱۰۲۰۰۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۳/۰۶
  • تعداد صفحات : ۲

مكاتبه وزارت امور‌خارجه، با رياست‌وزراء، در خصوص تعيين تكليف مالكيت عمارت‌های سفارت‌خانه و قنسولگری هاي روسيه در ايران

  • شماره : ۹۸۲۱-۱۰۲۰۰۷

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۳/۰۶

  • تعداد بازدید : 435

اين سند در برگيرنده مكاتبه وزارت امورخارجه با رياست‌وزراء، شرح ادعای روس‌ها در مالكيت عمارت‌های در اختيار قنسولگری و سفارت‌خانه واقع در زرگنده و بندر جز  و استعلام برای تعيين تكليف مالكيت عمارت‌های ياد شده است.

   طبق اين سند، وزارت‌امورخارجه، با اشاره به انعقاد قرارداد مودت ايران و اتحاد جماهير شوروی، مالكيت سفارت اين كشور بر عمارت‌های ياد شده را رسمی دانسته و روس‌ها را مجاز به ارائه درخواست ثبت اين املاك دانسته است.