• عنوان سند : نظام‌نامه عتیقات
  • شماره سند : ۰۳۹۱۱۹-۳۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۰۳/۱۸
  • تعداد صفحات : ۸

نظام‌نامه عتیقات

  • شماره : ۰۳۹۱۱۹-۳۱۰

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۰۳/۱۸

  • تعداد بازدید : 177

نظام‌نامه عتیقات مشتمل بر سه فصل و بیست و نه ماده در حوزه  عتیقات رویخاکی و زیرخاکی و وظایف اداری دولت در این زمینه به انضمام نامه وزارت معارف به هیئت دولت در مورد اهمیت عتیقات و این نظام‌نامه .