• عنوان سند : ابلاغ تصویب‌نامه ضرورت داشتن تصدیق موجودی اجناس در گمرک و میزان آن از طرف گمرکخانه برای درخواست استفاده از نوبت در تقدم صدور جواز ورود اجناس
  • شماره سند : .۰۵۱۰۳۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۰۳/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ تصویب‌نامه ضرورت داشتن تصدیق موجودی اجناس در گمرک و میزان آن از طرف گمرکخانه برای درخواست استفاده از نوبت در تقدم صدور جواز ورود اجناس

  • شماره : .۰۵۱۰۳۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۰۳/۱۳

  • تعداد بازدید : 166

 ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزراء به وزارت اقتصاد مبنی بر استفاده از نوبت در تقدم صدور جواز ورود در صورت تصدیق موجود بودن اجناس مزبور در گمرک و میزان آن  از طرف گمرکخانه در ضمیمه درخواست.