• عنوان سند : سواد ابلاغ رئیس اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در خصوص مواد استخراج شده از نظام­نامه حضور و غیاب مصوب 15 آذر 1301 برای اطلاع و آگاهی رؤسا و اعضای اداره‌های وزارتخانه به منظور جلوگیری از اعتراض‌های کارکنان.
  • شماره سند : ۰۱۳۰۲۹-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۰۳/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

سواد ابلاغ رئیس اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در خصوص مواد استخراج شده از نظام­نامه حضور و غیاب مصوب 15 آذر 1301 برای اطلاع و آگاهی رؤسا و اعضای اداره‌های وزارتخانه به منظور جلوگیری از اعتراض‌های کارکنان.

  • شماره : ۰۱۳۰۲۹-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۰۳/۰۷

  • تعداد بازدید : 125

سواد ابلاغ رئیس اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در خصوص مواد 4 -13 استخراج شده از نظام­نامه حضور و غیاب مصوب 15 آذر 1301 برای اطلاع و آگاهی رؤسا و اعضای اداره‌های وزارتخانه و جلوگیری از اعتراض‌ کارکنان شامل دستوراتی همچون لزوم حضور به موقع تمام روسا، مدیران و اجزای وزارتخانه؛ ماموریت‌ها؛ نحوه اجازه گرفتن؛ خروج برای انجام امور فوری؛ شرایط غیبت و فرجه و چگونگی رسیدگی به جرائم و محاکمه افراد متخلف.