• عنوان سند : مکاتبه در خصوص استقراض برای ساخت سیل‌بند شهر کرمان
  • شماره سند : ۱- ۰۳۵۵۵۱-۳۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۳/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

مکاتبه در خصوص استقراض برای ساخت سیل‌بند شهر کرمان

  • شماره : ۱- ۰۳۵۵۵۱-۳۱۰

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۳/۰۱

  • تعداد بازدید : 132

مکاتبه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با ریاست‌وزراء در خصوص استقراض مبلغ چهار هزار تومان توسط والی ایالت کرمان از بلدیه برای ساخت سیل‌بند شهر کرمان بمنظور جلوگیری از مشکلات ناشی از بارندگی و لزوم تأمین منابع بیشتر