• عنوان سند : تعیین آقای کمال الوزاره محمودی به عنوان ناظر مالی منطقه غرب
  • شماره سند : ۰۵۲۴۱۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۲/۰۳/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

تعیین آقای کمال الوزاره محمودی به عنوان ناظر مالی منطقه غرب

  • شماره : ۰۵۲۴۱۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۲/۰۳/۰۱

  • تعداد بازدید : 153

حکم تعیین آقای کمال الوزاره محمودی بسمت ناظر مالی منطقه غرب با حقوق ماهی سیصد و دوازده تومان از سوی وزارت مالیه.