• عنوان سند : آزادی فعالیت اقتصادی پنبه‌داران جزء
  • شماره سند : ۲۶۷۹۲-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۳/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

آزادی فعالیت اقتصادی پنبه‌داران جزء

  • شماره : ۲۶۷۹۲-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۳/۲۶

  • تعداد بازدید : 313

 

شرح: سند اعلان اداره مالیه یزد، مبنی بر این که اطلاعیه قبلی برای رفاه آسایش مصرف کنندگان پنبه شامل حال اشخاصی که برای امرار معاش خود نخ تابی و یا کرباس بافی می‌کنند و تا حدود یکصد کیلو پنبه دارند،  نمی‌شود و پنبه آن‌ها برای مصرف آزاد است.