• عنوان سند : استمرار پرداخت حقوق مستخدمان جزء
  • شماره سند : ۱۹۸۹۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۰۳/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

استمرار پرداخت حقوق مستخدمان جزء

  • شماره : ۱۹۸۹۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۰۳/۲۲

  • تعداد بازدید : 377

 

شرح: سند بخشنامه وزارت مالیه در خصوص استمرار پرداخت حقوق مستخدمان جزء که قبل از تاريخ 27/2/1307ش. استخدام شده اند، مي‌باشد. در ادامه آمده است كه، طبق شرایط جدید استخدام شوندگان بعد از تاريخ 27/2/1307ش.  باید از اهالی محل بوده و در مسابقه اداره ثبت احوال شرکت کنند و افراد با سابقه دولتی حق تقدم دارند.