• عنوان سند : تهیه فهرست اموال بدون استفاده شهرداری‌ها
  • شماره سند : ۹۰۰۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۰۳/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

تهیه فهرست اموال بدون استفاده شهرداری‌ها

  • شماره : ۹۰۰۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۰۳/۱۸

  • تعداد بازدید : 404

 

شرح: سند بخشنامه وزارت داخله به حکومت قم، مبنی بر این که با توجه به استفاده نشدن از بعضی اموال شهرداری ها، فهرست اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها در فرم های مخصوص نوشته و برای وزارت داخله ارسال شود.