• عنوان سند : درخواست تأسیس مدرسه صنایع دستی نسوان
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۲۰۴۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۱۸
  • تعداد صفحات : ۲

درخواست تأسیس مدرسه صنایع دستی نسوان

  • شماره : ۲۹۷۰۰۲۰۴۱

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۱۸

  • تعداد بازدید : 528

 

شرح: سند نامة درخواست یکی از هموطنان به وزارت معارف برای صدور مجوز برای تأسیس  مدرسه صنایع دستي نسوان و جواب نامه آن وزارت، مبنی بر این که طبق ماده 10قانون معارف تأسیس این مدرسه نیاز به اجازه ندارد.