• عنوان سند : ساخت مسکن برای کارکنان و استادان دانشگاه تهران در قسمتي از زمين‌هاي امیرآباد
  • شماره سند : ۴۵۷۶۵-۲۴۰-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۳/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

ساخت مسکن برای کارکنان و استادان دانشگاه تهران در قسمتي از زمين‌هاي امیرآباد

  • شماره : ۴۵۷۶۵-۲۴۰-۱

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۳/۱۱

  • تعداد بازدید : 368

 

شرح: سند نامه وزیر فرهنگ، وزیر دارائی و نخست‌وزیر به رئیس مجلس سنا و پیشنهاد یک ماده واحده برای تصویب در مجلس مبنی بر اینکه برای نیاز استادان و کارکنان دانشگاه با نظر و تصویب شورای دانشگاه تهران و کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی و سنا، قسمتي از زمین‌های امیرآباد  به منظور ساخت منزل مسكوني واگذار شود و وجوه زمين‌ها به صورت اقساطي دريافت گردد.