• عنوان سند : اساس‌نامة زراعت و تقسيم محصول خالصجات در سيستان
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۷۳۰۹
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۳/۲۵
  • تعداد صفحات : ۳

اساس‌نامة زراعت و تقسيم محصول خالصجات در سيستان

  • شماره : ۲۴۰۰۲۷۳۰۹

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۳/۲۵

  • تعداد بازدید : 427

اين سند از اسناد وزارت ماليه و تحت عنوان اساس‌نامة زراعت و تقسيم محصول خالصجات سيستان، زراعت اراضي را در سه طريقه پاكاري جمعي، پاكاري تيول و زراعت كالكن بر مي‌شمرد و در هر طريقه سهم زارع و مستأجر را بيان مي‌كند و همچنين طريقة تقسيم محصول شامل حقوق مشرف پاكار و كيل گردان، مقدار حصه هر يك از زارع و مستأجر و حقوق اشخاص را شرح مي دهد.