• عنوان سند : اطلاعية نصب چراغ راهنما و تاكسيمتر در اتومبيل‌ها
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۵۵۱۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۳/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

اطلاعية نصب چراغ راهنما و تاكسيمتر در اتومبيل‌ها

  • شماره : ۲۹۳۰۰۵۵۱۴

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۳/۲۲

  • تعداد بازدید : 370

در اين سند كه تحت عنوان اعلان تشكيلات كل نظميه مملكت است از صاحبان اتومبيل‌ها خواسته شده كه براي انحراف مسير در شب از نصب راهنما در اتومبيل خود استفاده كنند. همچنين، براي جلوگيري از درگيري بين راننده و مسافر اتومبيل‌ها بايد به تهيه و نصب تاكسيمتر اقدام نمايند